Projekt 📄

Nowo powstałe organizacje młodzieżowe nie zawsze wiedzą, jak przetrwać na rynku organizacji pozarządowych, na jakich działaniach skierowanych do młodych ludzi powinna się skoncentrować, jak przyciągnąć uwagę młodych beneficjentów i innych interesariuszy. Mają problemy finansowe i nie wiedzą, jak mogą poprawić swoją sytuację. Szczególnie teraz, w czasie różnych kryzysów, kluczowe jest utrzymanie się na rynku i wiedza, jakie metody i narzędzia mogą być przydatne w budowaniu potencjału organizacji.

Główne cele projektu

• Pomoc w rozwoju młodzieżowym organizacjom z krajów partnerskich dzięki lepszemu wykorzystywaniu narzędzi on-line do komunikacji, marketingu I zarządzania finansami

• Zbudowanie sieci współpracy między młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi w regionach krajów partnerskich

• Szeroka promocja działań adresowanych do młodzieży oferowanych przez organizacje młodzieżowe i zachęcanie do udziału w nich.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy:

• Poszerzą swoją wiedzę I umiejętności na temat narzędzi on-line przydatnych w działaniach organizacji poza rządowych

• Zwiększą wiedzę i umiejętności o tworzeniu i praktycznym wykorzystywaniu finansowych I marketingowych strategii dla organizacji pozarządowych

• Poszerzą wiedzę i umiejętności na temat skutecznych sposobów komunikacji z interesariuszami i wykorzystywania różnych metod promocyjnych dostosowanych do potrzeb młodych ludzi

• Dowiedzą się jak skutecznie zwiększać zaangażowanie młodzieży

Grupy docelowe

Liderzy i edukatorzy pracujący nieformalnie z młodzieżą, szefowie organizacji młodzieżowych zainteresowani rozwojem swojej wiedzy i kompetencji.

Rezultaty

W czasie projektu powstaną:

• Nowe, innowacyjne szkolenie “Akademia Młodego trenera 2” (40 godzin) adresowane do liderów prowadzących organizacje młodzieżowe mające poprawić jakość ich pracy z młodzieżą.

• Wirtualna gra w postaci pokoju zagadek, w którym zadania będą oparte o rzeczywiste studia przypadku. W grze będą poruszane podobne zagadnienia do tych z programu szkoleniowego. Celem gry będzie próba praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w czasie szkolenia i utrwalenie jej poprzez niestandardowe działania.

• Sieć współpracy zrzeszająca organizacje młodzieżowe, młodych ludzi I lokalnych interesariuszy – licząca około 100 osób- której celem będzie promocja rezultatów opracowanych w projekcie i podejmowanie edukacyjnych działań nieformalnych zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami młodych osób

W czasie projektu zostaną zorganizowane:

• Pilotaż programu szkoleniowego AYW 2 w każdym kraju partnerskim, z udziałem co najmniej 16 przedstawicieli grupy docelowej.

• 4 wydarzenia upowszechniające, po jednym w każdym kraju partnerskim, z udziałem co najmniej 35 osób na kraj. W czasie wydarzeń będzie promowany program szkoleniowy AYW 2 oraz gra w postaci wirtualnego pokoju zagadek.

• Konferencja Podsumowująca projekt z udziałem co najmniej 70 uczestników.

Partnerstwo

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

Łódź, Polska 🇵🇱

Główne działania statutowe SLA to: Edukacja, promowanie aktywnego I bezpiecznego stylu życia wśród młodych ludzi, rozwój ich pasji I zainteresowań, wsparcie rozwoju zawodowego oraz promocja przedsiębiorczości i idei Unii Europejskiej. Poprzez swoje działania SLA chce pokazać młodym ludziom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zachęcić do integracji społecznej i wymiany doświadczeń. SLA organizuje warsztaty i szkolenia dla innych organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Dysponuje trenerami i edukatorami, którzy mają długoletnie doświadczenie we współpracy z młodzieżą.

Stowarzyszenie na rzecz Badań, Edukacji I Rozwoju “Marketing Gate”

Skopje, Północna Macedonia 🇲🇰

Marketing Gate zostało założone w 2008 r. przez młodych ludzi, studentów, biznesmenów i nauczycieli akademickich. Marketing Gate promuje wizję świata bez granic ekonomicznych, gdzie prawa człowieka są chronione, a wszelka dyskryminacja będzie eliminowana. Ich misją jest zapewnienie bezpiecznej i pełnej szacunku edukacji poza formalnej, dzięki której młodzież i grupy defaworyzowane mogą zdobyć podstawy wiedzy ekonomicznej, marketingowej i finansowej potrzebnej do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i rozwijania przedsiębiorczości w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Bułgarskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu

Sofia, Bułgaria 🇧🇬

Stowarzyszenie powstało w 2010 roku i jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się rozwojem bułgarskiego sportu i poprawą kultury sportowej w Bułgarii. Stowarzyszenie ma następujące główne priorytety: Ożywienie kultury sportowej; Wolontariat w sporcie; Edukacja poprzez sport; Dobre zarządzanie w sporcie; Integracja poprzez sport; Umiejętności przyszłości i przedsiębiorczość. Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w zakresie działalności młodzieżowej i sportowej, organizuje też wydarzenia i szkolenia.

Innovation Hive

Larrisa, Grecja 🇬🇷

Innovation Hive to organizacja non-profit z siedzibą w Grecji, specjalizująca się w badaniach naukowych i innowacjach. Podejmowane przez nich działania mają na celu zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej społeczeństw europejskich, jak również znalezienie rozwiązań dla nowych wyzwań związanych z innowacjami, wzrostem gospodarczym oraz zrównoważonym rozwojem. Filozofia organizacji opiera się na metodologiach współtworzenia i podejściu poczwórnej helisy. Zależy im także na stworzeniu stałych i silnych powiązań między przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i podmiotami obywatelskimi w celu opracowania interdyscyplinarnego podejścia opartego na wiedzy, umiejętnościach, wartościach i motywacji. Ostatecznym celem jest przyczynienie się do zmian w lokalnych społecznościach i osiągnięcie sukcesu we wdrażaniu innowacji społecznych.